Regulamin Szkoły Języka Polskiego w Limassol i Pafos

 1. Podstawą przyjęcia dziecka na zajęcia języka polskiego stanowi wypełniona i podpisana przez rodziców/opiekunów karta zgłoszeń.

 2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w poniedziałki,środy,piątki i soboty.

 3. Dzieci łączone są w grupy/klasy o przybliżonym przedziale wiekowym.

 4. W szkole realizowany jest program dydaktyczny opracowany w oparciu o podstawę programową MEN.

 5. Dziecko powinno być odbierane punktualnie ze szkoły przez rodzica/opiekuna.

 6. Rodzic zobowiązany jest do pomocy dziecku w odrabianiu prac domowych.

 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do robienia i publikowania zdjęć i prac dzieci na użytek szkoły.

 8. Uczniowie mogą wypożyczać książki i lektury.Za zagubioną lub zniszczoną książkę należy zapłacić wartość książki i cenę przesyłki.

 9. Rodzic zobowiązany jest do uiszczania opłaty miesięcznej do 15 - każdego miesiąca.

 10. Opłata jest za 4 lekcje w miesiącu.W przypadku, gdy miesiąc ma 5 tygodni roboczych nie dolicza się dodatkowej opłaty.Zajęcia zaliczane są na poczet nieodbytych lekcji z powodu nieobecności nauczyciela lub przerw świątecznych.

 11. W ciągu roku szkolnego są 2 dni wolne od zajęć./Wielkanoc,Boże Narodzenie/

 12. Opłata nie ulega zmniejszeniu, jeżeli dziecko jest nieobecne z powodu wyjazdów lub innych osobistych przyczyn.

 13. Podręczniki zostają wypożyczone na dany rok szkolny. W przypadku zgubienia lub zniszczenia rodzice zobowiązani są do zwrotu pieniędzy za książkę i przesyłkę.

 14. W przypadku braku miejsc na początku roku szkolnego dane dziecka zostaną umieszczone na liście oczekujących.

 15. Nauczyciel ma prawo skreślić dziecko z listy uczniów z następujących przyczyn:

 • systematycznego nieodrabiania prac domowych

 • nieodpowiedniego zachowania,które w sposób ciągły zakłóca pracę na lekcji

 • nieregularnego wpłacania odpłatności

 • braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka przez miesiąc

 • braku współpracy z rodzicami

 
© Polska Szkoła na Cyprze, Urszula Kosińska
Wykonanie strony: Łukasz Wojnar