Ogólny plan pracy – klasa II

 • Swobodnie i samorzutnie wypowiadanie się pełnymi zdaniami.
 • Poszerzanie zakresu słownictwa.
 • Wyjaśnianie trudnych słów i niezrozumiałych pojęć.
 • Opowiadanie treści krótkich tekstów czytanek, baśni, legend.
 • Układanie zdań na różne tamaty poprawnych pod względem gramatycznym i ortograficznym.
 • Opisywanie przedmiotów.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów.
 • Rozwijanie umiejętności kultury słuchania, uszanowanie poglądów inych osób
 • Ćwiczenia tempa czytania i techniki czytania.
 • Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych.
 • Czytanie z podziałem na role.
 • Ciche czytanie ze zrozumieniem.
 • Zainteresowanie uczniów literaturą dziecięcą.
 • Indywidualne czytanie dziecięcych książek.
 • Indywidualne i zbiorowe czytanie lektur.
 • Omawianie utworów literackich z wyodrębnieniem postaci, zdarzeń, miejsca i czasu akcji.
 • Wartościowanie postaci i zdarzeń w utworze.
 • Doskonalenie kształtu i czytelności pisma.
 • Przepisywanie krótkich tekstów.
 • Pisanie ze słuchu.
 • Tworzenie i pisanie swobodnych tekstów.
 • Zbiorowe i indywidualne redagowanie opowiadania i listu.
 • Nauka i utrwalanie zasad ortograficznych.
 • Tworzenie wyrazów pokrewnych.
 • Nauka podstaw gramatyki (rzeczownik, czasownik, przymiotnik)
 • Wprowadzenie liczby i rodzaju.
 • Podział wyrazu na głoski,litery,sylaby.
 • Wyodrębnianie samogłosek i spółgłosek.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu środowiska przyrodniczego/fauna i flora/.
 • Dostarczanie podstawowej wiedzy o Polsce.
 • Utrwalenie wiadomości o symbolach narodowych.
 
© Polska Szkoła na Cyprze, Urszula Kosińska
Wykonanie strony: Łukasz Wojnar