Ogólny plan pracy - klasa 0

Plan pracy - klasa „0”

Cele:

 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych

relacjach z dziećmi i dorosłymi.

 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa

w zabawach i grach sportowych.

 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały

dla innych.

 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych.

 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i

dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Zadania

Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci.

 • Ćwiczenia usprawniające mowę pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym.

 • Kształtowanie umiejętności słuchania,zadawania pytań i formuowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym i składniowym.

 • Nabywanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się.

 • Słuchanie opowiadań, baśni oraz tworzenie swobodnych wypowiedzi na temat przeczytanych książek.

 • Kształtowanie zainteresowania książką, możliwościami jej wykorzystania, czerpania radości i satysfakcji z jej czytania oraz zwracania szczególnej uwagi w procesie doskonalenia umiejętności czytania i pisania na pobudzanie dziecka do refleksji.

 • Wzbogacanie wiadomości dziecka o otaczającym świecie.

 • Poszerzanie zasobu słownictwa.

.

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 • Kształtowanie umiejętności określania kierunku oraz miejsca na kartce papieru.

 • Doskonalenie umiejętności spostrzeżeniowych – rozpoznawanie i zapamiętywanie obrazków.

 • Układanie krótkich zdań, dzielenie zdania na wyrazy, dzielenie wyrazów na sylaby; wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej.

 • Ćwiczenia procesów psychomotorycznych (sprawność analizatorów wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno – ruchowego)

 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej, koordynacji słuchowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej oraz analizy i syntezy wzrokowej.

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej i koncentracji uwagi.

 • Rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej.

 • Rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich.

 • Układanie wyrazów z sylab.

 • Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

 • Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej/trzy-cztery wyrazy/.

 • Rozumienie sensu przeczytanego tekstu.

 • Prawidłowy sposób trzymania ołówka.

 • Odwzorowywanie prostych wzorów w układzie poziomym i pionowym.

 • Odwzorowywanie figur i elementów literopodobnych w liniaturze powiększonej i znormalizowanej w układzie poziomym.

 • Zachowanie własciwej postawy przy czytaniu,pisaniu i rysowaniu.

 • Kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku.

 • Kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku bez liniatury.

 • Kreślenie wzorów po śladzie z zachowaniem kierunku w liniaturze.

 • Rysowanie szlaczków i wzorów literopodobnych.

 • Kształcenie sprawności manualnej,graficznej i grafomotorycznej.

 • Nauka pisania liter z zachowaniem właściwego kierunku.

 • Ćwiczenia w łączeniu liter.

 • Ćwiczenia w pisaniu słów.

Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

 • Poznawanie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie.

 • Wiedza na temat warunków potrzebnych do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin.

 • Nauka o zmianach zachodzących w zyciu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku.

- następstwa dnia i nocy

- pory roku

- dni tygodnia

- miesiące

 • Rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.

Wychowanie przez sztukę.

 • Nauka piosenek z akompaniamentem muzycznym z dziecięcego repertuaru.

 • Zwrócenie uwagi na zmiany dynamiki,tempa i wysokości dźwieku utworu muzycznego.

 • Stosowanie różnych form plastycznych.

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 • Dziecko wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują.

 • Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka.

 • Wie, jakiej jest narodowości, gdzie mieszka w Polsce.

 • Zna stolicę Polski.

 • Nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej.

 • Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 
© Polska Szkoła na Cyprze, Urszula Kosińska
Wykonanie strony: Łukasz Wojnar