Ogólny plan pracy - klasa III

 • Uważne słuchanie wypowiedzi i korzystanie z przekazywanych informacji.
 • Kształcenie umiejętności budowania kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej poprawnej pod względem logicznym i gramatycznym.
 • Doskonalenie techniki i tempa czytania.
 • Czytanie z podziałem na role.
 • Czytanie ze zrozumieniem tekstów i dostępnych lektur.
 • Wyszukiwanie w tekście potrzebnych informacji.
 • Analizowanie i interpretacja tekstów literackich.
 • Zaznaczanie wybranych fragmentów,układanie planu wydarzeń, określanie czasu i miejsca akcji.
 • Wyróżnianie postaci realistycznych i fantastycznych, pierwszo-i drugoplanowych, głównych i drugorzędnych.
 • Kształcenie umiejętności oceny bohaterów.
 • Wyszukiwanie opisu charakterystycznych cech bohaterów.
 • Odróżnianie prozy od wierszy.
 • Czytanie tekstów z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji.
 • Czytanie z podziałem na role.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Rozszerzanie zasobu słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających uczestniczeniu w rozmowach.
 • Kształcenie umiejętności zadawania pytań, udzielania odpowiedzi i prezentowania własnego zdania.
 • Doskonaleni czytelnego i estetycznego pisma.
 • Dbanie o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną.
 • Przepisywanie tekstów, pisanie z pamięci i ze słuchu.
 • Tworzenie rodziny wyrazów.
 • Wyszukiwanie słów o znaczeniu : podobnym(synonimy), przeciwnym(antonimy).
 • Utrwalenie poznanych zasad ortograficznych.
 • Uzasadnianie pisowni wyrazów trudnych i kształtowanie umiejętności zastosowania ich w praktyce.
 • Kształcenie różnych form wypowiedzi pisemnej (opowiadanie,opis, list , życzenia, zaproszenie).
 • Rozwijanie pojedynczych zdań nierozwiniętych.
 • Dostrzeganie różnic pomiędzy literą i głoską.
 • Dzielenie wyrazów na sylaby,głoski,litery.
 • Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej.
 • Oddzielanie wyrazów w zdaniu, zdania w tekście.
 • Rzeczownik,czasownik,przymiotnik,liczebnik.
 • Rozróżnianie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika.
 • Określanie rodzaju przymiotnika w liczbie pojedynczej i mnogiej.
 • Odmiana czasownika przez osoby.
 • Określanie czasu teraźniejszego,przeszłego i przyszłego.
 • Kształcenie umiejętności określania rodzaju zdań.
 • Poznanie wybranych faktów z historii Polski.
 • Utrwalenie wiedzy o symbolach narodowych (flaga, godło, hymn narodowy).
 • Dostarczenie wiedzy na temat podstawowych wiadomości z geografii Polski i Europy.
 • Nauka wybranych zagadnień z przyrody i ekologii.
 • Korzystanie pod kierunkiem nauczyciela z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych.

Szczegółowy plan zajęć dostępny u nauczyciela.

 
© Polska Szkoła na Cyprze, Urszula Kosińska
Wykonanie strony: Łukasz Wojnar