Nabór 5 - latków do Polskiej Szkoły.

 

PROGRAM  PRACY Z  PIĘCIOLATKIEM

ZADANIE 1. Znam swoje prawa i obowiązki. Zgodnie bawię się z innymi.

Cele ogólne :  Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkola.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • potrafi  przedstawić się na forum grupy, określa swoje upodobania, zainteresowania,
 •  przedstawia swoje pomysły i słucha pomysłów  innych osób,
 •  stara się ze zrozumieniem odnosić się do problemów innych,
 • dba o porządek w sali szkolnej i na ławce,
 • przestrzega zasad zgodnego współdziałania  i reguł przyjętych w grupie, używa zwrotów grzecznościowych,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających  prostych form współdziałania, np. ustawianie się w pociąg, w pary, w kręgu, w dwóch rzędach; dziewczynki – chłopcy, w dwuszeregu, w półkręgu, w szachownicę, aktywnie uczestniczy w organizowanych przez  nauczyciela różnorodnych zajęciach,
 • aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach  kształtujących postawę zrozumienia, opiekuńczości, szacunku, współczucia, troskliwości,
 • wyraża swoje emocje werbalnie i niewerbalnie, nazywa emocje, w szczególności radość, smutek,  złość, zadowolenie, zdziwienie,
 • stara się panować nad swoimi emocjami, określa swoje samopoczucie, zwraca się do innych dzieci po imieniu, słucha wypowiedzi innych, proponuje własne pomysły innym, uczestniczy w zabawach relaksacyjnych, odpoczywa przy muzyce,
 • odróżnia dobro od zła, podaje przykłady dobrego i złego zachowania.

 

Cele ogólne :  Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • radzi sobie w nowych, trudnych sytuacjach,  podejmując decyzje, zgłasza swoje dolegliwości dorosłemu, określając je, np. boli mnie mocno brzuch, nie mogę się schylać,
 • podejmuje postawione zadania, wytrwale je realizuje,
 • wyraża swoje zdanie, np. nie podoba mi się..., nie lubię, kiedy..., zadaje pytania dzieciom i dorosłym,
 • respektuje polecenia dorosłych,pośredniczy w przekazywaniu informacji między  nauczycielem a rodzicami,
 •  aktywnie uczestniczy w aranżowanych zabawach, kształtujących odporność emocjonalną, potrafi  pogodzić się z porażką i przyjąć czyjś sukces.

ZADANIE 2. Jestem samodzielny, dbam o higienę, ład i porządek.

Cele ogólne : Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • samodzielnie myje dłonie i twarz,
 • poprawnie korzysta z toalety,
 • spożywa posiłek, zachowując porządek wokół  siebie, zachowuje się kulturalnie podczas spożywania posiłków: zachowuje ciszę, nie przeszkadza innym itd.,
 • samodzielnie ubiera się i rozbiera, wiąże sznurowadła oraz zapina i odpina guziki.

Cele ogólne: Wyrabianie dbałości o ład i porządek

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • starannie układa wskazane przedmioty,
 • pomaga porządkować rzeczy innym dzieciom,
 •  szanuje rzeczy własne i cudze.

ZADANIE 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

Dziecko stara się mówić poprawnie pod względem  – artykulacyjnym, gramatycznym, fl eksyjnym i składniowym; mówi płynnie i niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; – uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi w ważnych sprawach; w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach .

Cele ogólne: Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • rozróżnia różne dźwięki z najbliższego otoczenia,
 • rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów  i  innych przedmiotów niemelodycznych,
 • różnicuje dźwięki głośne i ciche, wysokie, niskie,
 • określa tempo i nastrój muzyki,
 • słuchając rymowanek, wierszy, rozpoznaje  i  poprawia błąd w tekście,
 • powtarza  usłyszany rytm.

 

 

 

Cele ogólne:Usprawnianie narządów artykulacji.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • wykonuje ćwiczenia artykulacyjne według wska zówek nauczyciela,
 •  naśladuje różne głosy i odgłosy podczas zabaw  dźwiękonaśladowczych,
 • pokazuje „śmieszne minki”, wykonuje „gimnastykę buzi i języka”,
 • recytuje krótkie wierszyki, rymowanki z różnym  natężeniem głosu według wskazówek nauczyciela (umowne znaki).

 

Cele ogólne :  Rozwijanie umiejętności porozumiewania się.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • uważnie słucha poleceń nauczyciela,zgłasza swoje potrzeby nauczycielowi ,prawidłowo wykonuje polecenia nauczyciela,
 • zadaje pytania w sposób zrozumiały, zwraca się bezpośrednio do swojego rozmówcy,
 • dzieli się swoimi spostrzeżeniami w trakcie rozmowy, wypowiada się na forum grupy, np. na temat ilustracji, obejrzanej scenki, wysłuchanego opowiadania,
 • stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fl eksyjnym i składniowym,
 • mówi płynnie, panując nad swoim głosem,
 • pyta o niezrozumiałe fakty, porusza ważne dla niego sprawy, formułując dłuższe wypowiedzi

Zadanie  4. Coraz lepiej rozumiem siebie i swoje otoczenie.

Cele ogólne :  Rozwijanie umiejętności klasyfi kowania przedmiotów.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • dobiera obrazki w pary, wyjaśnia związek między  nimi,
 • układa obrazki w sensowną historyjkę, opowiada ją,
 •  klasyfikuje przedmioty ze względu na przezna czenie i przynależność,
 • dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów  ze względu na wybrane cechy, stosuje w praktycznym działaniu umiejętność  klasyfikowania.

 

 

 

Cele ogólne : Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwienie przewidywania następstw.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • podaje przykłady tego, co się może zdarzyć   w wyniku następujących po sobie czynności,
 •  w aranżowanej zabawie ustala ciąg zdarzeń,
 •  stara  się je zaplanować, tak aby osiągnąć cel,
 •  układa obrazek z wielu części, układa z danych obrazków sensowne historyjki, próbuje dokończyć historyjkę, wymyślając najlepsze zakończenie,
 • układa słownie sensowne opowiadania według   metody „zapominalskiego bajarza”, przewidując dalszy ciąg zdarzeń,
 • określa przyczyny i skutki wydarzeń po wysłuchaniu opowiadania.

Zadanie 5. Dbam o zdrowie i sprawność fizyczną.

Cele ogólne :  Motywowanie do dbałości o swoje zdrowia.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • stosuje zasady higieny: mycie rąk przed posiłkami, mycie rąk, np. po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety i w każdej sytuacji, kiedy ręce są brudne,
 • wyjaśnia znaczenie spożywania produktów  mlecznych, warzyw i owoców, podkreślając  korzyści dla zdrowia,
 • opowiada o pracy lekarza, wskazuje niektóre przyczyny chorób, dostrzega związek między chorobą a leczeniem,
 • wskazuje różnice w ubieraniu się zgodnie z wymogami pogody, dobiera ubranie do warunków pogodowych,
 • dostrzega, że lepiej bawi się i wykonuje różno rodne zadania przy dobrym oświetleniu i gdy inni nie hałasują nadmiernie itp., aktywnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych na przerwach,

Zadanie 6. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.

Cele ogólne :  Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i jego otoczeniu,
 •  wyjaśnia, że należy zachować ostrożność wobec   nieznanych osób,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących  zachowania ostrożności względem nieznanych roślin i zwierząt,
 •  przestrzega zasad bezpieczeństwa dotyczących  zakazu zabawy zapałkami, lekarstwami i środkami czystości.
 • orientuje się, do kogo należy się zwrócić o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,
 • wie jak przechodzić przez ulicę, stosując znane mu zasady  bezpieczeństwa, poprawnie reaguje na sygnalizację świetlną.

Zadanie 7. Lubię śpiewać, lubię tańczyć.

Cele ogólne :  Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym

Cele szczegółowe: Rozwijanie zainteresowań muzycznych.

Dziecko:

 • uważnie słucha piosenek śpiewanych przez nauczyciela, nagrań piosenek, różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej,
 • śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości  głosowych, śpiewa piosenki z podziałem na role, rytmizuje krótkie teksty piosenek, jednocześnie  rytmicznie klaszcząc, tupiąc, stukając itp.,
 •  reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek  nauczyciela, dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości  y dźwięków utworu muzycznego podczas zabaw

Zadanie 8. Wypowiadam się przez różne działania plastyczne.

Cele ogólne : Motywowanie do wypowiadania się poprzez różne techniki plastyczne i rozwijanie wrażliwości na kształty i kolory.

Cele szczegółowe:.

Dziecko:

 • rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne, nazywając je, eksperymentuje z mieszaniem kolorów,
 •  tworzy obraz, wykorzystując barwne plamy, porównuje odcienie w obrębie jednej barwy,
 • maluje dłonią, palcami, pędzlem, kłębuszkami  waty, gąbką na dużych formatach, tworzy swobodne, kolorowe kompozycje, stemplu jąc ,
 • układa płaskie, przestrzenne, liniowe kompozycje z różnorodnych materiałów ,
 • rysuje różnymi rodzajami kredek, tworzy kolaże,
 • łączy różne materiały, tworząc kompozycje przestrzenne, wykonuje prace plastyczne, posługując się różnymi technikami, np. malowanie na różnych fakturach, rysowanie, wydzieranki, wycinanki, lepienie, sklejanie, składanki papierowe, techniki łączone.

 

 

 

 

 

  

Zadanie 9. Jestem częścią przyrody, szanuję rośliny i zwierzęta.

Cele ogólne : Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata roślin.

Cele szczegółowe:.

Dziecko:

 • opowiada o zmianach zachodzących w przyrodzie  w poszczególnych porach roku: jesień – zmiana barw liści i roślin, opadanie liści, coraz zimniej; zima – zamarzanie wody w stawie, jeziorze, sople, zawieja śnieżna; wiosna – rosną rośliny, przylatują ptaki, zmienna pogoda; lato – coraz cieplej, świeci słońce, długo przebywamy na podwórku, obserwuje przyrodę w najbliższym otoczeniu,
 • wskazuje przystosowanie roślin do życia w określonym środowisku,

.  

Zadanie 10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci.

Cele ogólne : Rozwijanie orientacji przestrzennej.

Cele szczegółowe:.

Dziecko:

 • wskazuje i nazywa części swojego ciała i drugiej  osoby, określa swoje położenie w przestrzeni, używając  zwrotów: jestem tu, to jest z przodu, to jest z tyłu, to jest wysoko itd., porusza się w przestrzeni według poleceń nauczyciela, np. idź do tyłu,
 • posługuje się wyrażeniami, np.  na, pod, obok, za w sytuacjach zadaniowych,
 •  wskazuje przedmioty w przestrzeni z własnego  punktu widzenia i z punktu widzenia drugiej osoby, porozumiewa się z drugą osobą niewerbalnie,
 • rysuje postać człowieka, stopniowo wzbogacając  rysunek w szczegóły, wskazuje górę i dół kartki w sytuacjach zadaniowych.

Zadanie 11. Przygotowuję się do czytania i pisania.

Cele ogólne : Pomaganie dzieciom w przygotowaniu się do czytania.

 Cele szczegółowe:.

Dziecko:

 • wykonuje ćwiczenia oparte na spostrzeganiu  wzrokowym, np. składa pocięte obrazki,
 • dostrzega zmiany w układzie przedmiotów,
 •  dobiera przedmioty i obrazki do pary, odszukuje wskazane przedmioty na obrazku,
 •  układa zabawki według wzoru, układa domino obrazkowe,
 • wykonuje ćwiczenia słuchowe: rozpoznaje, naśladuje dźwięki, dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazu,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach słownych,wyodrębnia głoski w słowach,
 • dzieli wyrazy na sylaby, wypowiadając i klasz y cząc rytmicznie, dzieli zdanie na wyrazy,
 •  porównuje dwa obrazki, wskazuje zmiany w układankach, obrazkach,
 • układa krótkie zdania na podstawie obrazka  i w sytuacjach zadaniowych,
 • rytmizuje krótkie zdania, naśladując nauczyciela,
 • recytuje wiersze,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach rozwijających  koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchową,
 • wyszukuje określone litery w tekście,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijają ycych sprawność manualną, np. wodzenie dłonią czy palcami po śladach, malowanie pędzlami różnej grubości, kolorowanie, rysowanie po śladach, o brysowywanie konturów, łączenie linią punktów, rysowanie według wzoru, rysowanie na kartce według poleceń nauczyciela.

 

Cele ogólne : Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej.

Cele szczegółowe:.

Dziecko:

 • chętnie ogląda książki, omawia ulubione ilustracje w książkach,
 • wyjaśnia znaczenie umiejętności czytania  y w życiu człowieka,
 • uważnie słucha opowiadań i bajek, wypowiada się  na temat ich treści,
 • wykonuje książeczki obrazkowe i „czyta” je,  „czyta” książeczki obrazkowe innych dzieci,
 •  korzysta z biblioteczki grupowej,
 • wypowiada się na temat ulubionych bohaterów, uczestniczy w zabawach z pacynkami, kukiełka -mi, przedstawiając wraz z nauczycielem ulubione utwory,
 •  odszukuje w książce, poznając po ilustracjach określone bajki, wiersze, utwory, recytuje ulubione utwory,
 • stosuje zasady właściwego obchodzenia się  z książką,

 

 

Zadanie 12. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Cele ogólne : Kocham swoją rodzinę, swój kraj.

Cele szczegółowe:.

Dziecko:

 • wymienia imiona i nazwiska osób bliskich; – wie, gdzie te osoby pracują, czym się zajmują;
 •  zna nazwę miejscowości, w której mieszka; zna ważniejsze instytucje i orientuje się  – w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby (np. policjanta, strażaka);
 • wie, jakiej jest narodowości, gdzie leży Polska, że stolicą Polski jest Warszawa;
 •  nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii  – Europejskiej;
 • wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa bez względu na narodowość, kolor skóry,  – płeć.

 

Cele ogólne : Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.

Cele szczegółowe:.

Dziecko:

 • opowiada o członkach swojej najbliższej rodziny:  mamie, tacie, siostrze, bracie, babci, dziadku,
 • podaje adres zamieszkania, opowiada o swoim domu i zabawach na swoim  podwórku,
 • wykonuje drobne upominki dla najbliższych  z okazji różnorodnych świąt,
 • opowiada o rodzinnych tradycjach, opowiada o wydarzeniach rodzinnych,
 • wypowiada się na temat pracy rodziców, próbując  w miarę możliwości pokazać ją za pomocą ruchu,

 

Cele ogólne : Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej oraz równości wszystkich ludzi bez względu na narodowość, kolor skóry, płeć.

Cele szczegółowe:.

Dziecko:

 • rozpoznaje godło państwowe, opowiada, co ono przedstawia,
 •  opisuje flagę Polski,
 • śpiewa fragment hymnu Polski, zachowując  odpowiednią postawę,
 •  nazywa nasz kraj – Polska – kraina, wie, że jest Polakiem,
 • wie, że stolicą Polski jest Warszawa, wie, że Polska należy do Unii Europejskiej,
 • uczestniczy w podróżach na niby po krajach Unii  y Europejskiej,
 •  słucha legend związanych z naszą ojczyzną,  nazywa własną miejscowość i rzekę, nad którą  leży, wskazując ją na mapie,
 • aktywnie uczestniczy w działaniach związanych  z pielęgnowaniem polskich tradycji ludowych,
 • rozumie, że wszyscy mają równe prawa do zabawy, nauki bez względu na kolor skóry, narodowość i płeć.

 

 

Powrót
 
© Polska Szkoła na Cyprze, Urszula Kosińska
Wykonanie strony: Łukasz Wojnar